حرف های ناگفته

» می گذره زندگی اما به سختی.... :: ۱۳٩٦/۱/۱٢
» قرار بود پاییز بر گردی...... :: ۱۳٩٥/٧/۳
» دارم به بی مجالی خودم فکر می کنم :: ۱۳٩٥/٥/٢٠
» زندگی نامه...... :: ۱۳٩٥/٢/٦
» بازگشت :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» داره زمستون می رسه.... :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» فرصتی نیست برای آب شدن در آفتاب.... :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» سی سالگی..... :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» داستان تکراری..... :: ۱۳٩۳/٦/۸
» نوستالژی :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» حس رویایی :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» سرانجام،بی سرانجامی......... :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» رویای پاییزی :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شب سرد...... :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» ۱۳٩٢/۱/٢۳ :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» بعد یک سال بهار آمده می بینی که؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» توقف ممنوع :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» سادگی هایم کجاست؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» پایان دنیا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» ماه تابان :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» خط ها :: ۱۳٩۱/۸/۱
» گوشه ی دلتنگی :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» از دور دست خواب رهایی :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» به یاد علی..... :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» دل نوشته :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» سرشک نیاز :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» بیهودگی :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» تا دریا...... :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» بترس از من :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» آیا...؟ :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» آخرین پناه :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» پوچ :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» سکانس آخر :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» خر بودن یا نبودن!!!! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» راز هر چه باداباد :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» زندگی نامه :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» حسرت همیشگی :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» ؟ :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» پادشاه فصل ها پاییز :: ۱۳۸٩/٧/٤
» حرف حساب :: ۱۳۸٩/٦/۸
» پنجمین یادواره :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» فضای تهی :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» ستاره ی کور :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» سرنوشت..... :: ۱۳۸٩/٤/٧
» اتمام زمان :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» مار در محراب :: ۱۳۸٩/۳/٧
» جعبه ی جادو :: ۱۳۸٩/٢/۱
» بهار می رسد از راه اما :: ۱۳۸٩/۱/۱
» سنگسار ثریا سنگسار انسانیت.... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» لا لا لا لا دیگه بسه گل لاله :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» گلایه :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» مشقای من جریمه نیست :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» شجاع :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» برای روزنبرگ ها :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» حافظ :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
» خیام :: ۱۳۸۸/٦/٢۸
» میر فضب :: ۱۳۸۸/٦/٤
» هجوم چکمه ها :: ۱۳۸۸/٤/٦
» در به در :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» برج :: ۱۳۸٧/۸/٥
» خیام :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» آزادی :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» توانا بود هر که دارا بود :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» خيام :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
» خيام :: ۱۳۸٦/٩/٢
» طلايه دار :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۳۸٦/۳/۳۱ :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
» از دوست داشتن :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
» ۱۳۸٦/۱/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱/۱٠
» ۱۳۸٥/۱٢/٧ :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
» آوار :: ۱۳۸٥/٩/٢٢
» صدا :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
» قاصدک :: ۱۳۸٥/٦/۱٧
» زندگی :: ۱۳۸٥/٦/۱
» ۱۳۸٥/٥/٤ :: ۱۳۸٥/٥/٤
» خاک کوير :: ۱۳۸٥/٥/٤
» حقيقت تلخ :: ۱۳۸٥/٤/٢٢
» خيلی وقته :: ۱۳۸٥/٤/٢٢
» باغ برهنه :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
» ۱۳۸٥/٤/۱٦ :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» جشن دلتنگی :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» ۱۳۸٥/٤/۱٥ :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
» ۱۳۸٥/٤/۱٤ :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ۱۳۸٥/٤/۱۳ :: ۱۳۸٥/٤/۱۳


Design By : Night Skin