سرانجام،بی سرانجامی.........

 

ایستاده ام کنار در.....سرد و بی رمق...نه پای رفتن دارم نه دل ماندن.......من دفن شده ام میان لحظه های رفته.........سنگین می گذرد ثانیه ها....امان از این سرنوشت....امان از این بی پناهی.....دو نیمه شده ام.....نیمی به گل مانده و نیمی دل به دریا زده در پی رفتن......از من گذشته است تولد دوباره اما گوشه ای از قلبم تن نمی دهد به این پوسیدن.......شاید باید برید...برید و رفت تا فراسوی افق حتی با تن و جانی نیمه......شاید باید گذشت از هر آن چه بود.......از نو نوشت سرنوشت را.......اما اما امان از ریشه......گاهی دلم می خواست علف هرزی بودم بی ریشه.......ساده می مردم بی درد دل می کندم........باد می برد مرا به هر کجا.....اما ریشه ام به خاک گره خورده........کاش تیشه ای در دستانم داشتم آنگاه من می دانستم و ریشه.......دو نیمه شده ام.....هر دو نیمه بی جان......و من صبورانه به تماشا نشسته ام این شکستن و دو نیمه شدن را.........................................

                                                                                     (ایرج)

                                                                     

/ 34 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خرووووووووووووووووو

حُضـــُـورَمـ رابـ َـرصَفحـ ِـه دِلَتـ تیکـ بـ ِـزَن مَنـ حـ ـاضـ ِـرَمـ حَتـ ّـی تَمـ ـامـِ اینـ رُوزهـ ـا کـِ تـ ُـو غـ ـایِبـ ـی

خرووووووووووووووووو

آسمان لانه ی مرغ خیال است و زمین خانه ی انسان... آسمان با همه "باز" ی خالی ست و زمین با همه "تنگی" ها پـــُر !!

خرووووووووووووووووو

میترسم از بعضی آدم ها ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد ، ﻓﺮﺩﺍﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ.

خرووووووووووووووووو

میترسم از بعضی آدم ها ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد ، ﻓﺮﺩﺍﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ ! ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ.

خرووووووووووووووووو

کوچه ها را بلد شدم.. خیابانها را..رنگها را.. جدول ضرب را..و دیگر در هیچ راهی گم نمیشوم،اما...هنوز میان آدمها گم میشوم.... مــــــــــــــــــــن آدمهــــــــــــــــا را بلــــــــــــــــــد نیســـــــــــــــــــــتم...

خرووووووووووووووووو

غَمـگیـنـمـــ... مثـلــ عَکـسیـ בر اِعلـآمیـهـ تَـرحـیــمـ کـهـ لَبـــخـنــבشــ בیگَــرانــ رآ میـ ـگـریـآنَـב ...

خرووووووووووووووووو

دلتنگم..نه ازبرای کسی..ازبی کسی.! خسته ام..نه ازتکاپو..ازدربه دری.! نه دوستی..نه یادی..نه خاطره ی شیرینی..! تنهایم.. تنهاترازآن سنگ کنارجاده..! امامشتاقم! مشتاق دیدارآن کس که گاهی صادقانه یادم میکند..!

خرووووووووووووووووو

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … ؟ و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم ؟

خرووووووووووووووووو

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … ؟ و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم ؟