سی سالگی.....

ایستاده ام ، بر قله ی سی سالگی.........

چقد زود گذشت.....به قول فریدون مشیری  سی ثانیه پندار.....

دهه ی بیست تمام شد ،زودتر از اونچه که فکرش رو

کنم......شاید بهترین روزها وسالهای زندگیم رفت که بعدا بیشتر

حسرتش رو بخورم...........

اقرار می کنم به اینکه خیلی از روزهاش و رو بیهوده سوزوندم و چه حیف.......

روی دیوار یه عکس عزیزه     عکسی که داره با چشمام همبستگی

از هوای تازه ای لبریزه          این عکس خوبه زمان بیست سالگی

/ 0 نظر / 51 بازدید