خط ها

خطی کشید روی تمام سوال ها

تعریف ها معادله ها احتمال ها

خطی کشید روی تساوی عقل و عشق

خطی دگر به قاعده ها و مثال ها

خطی دگر کشید به قانون خویشتن

قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها

از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید

خطی به روی دفتر خط ها و خال ها

خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد

با عشق ممکن است تمام محال ها!!!!

 

                                                 ( فاضل نظری)

/ 30 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اردک

چندیست در نبودنت به ساعت شنی می نگرم ، یک صحرا گذشته است !

اردک

بیا غصه هایمان را تقسیم کنیم؛ دو تا من هیچـــــی تو... می بینـــی؟؟؟ من هنــــــوز خسیسم!!!

اردک

کجایی ؟ یک کلمه نیست، خیلی معنی دارد گاهی … کجایی یعنی چرا سراغم نمی یایی ؟ چی کار میکنی ؟ چرا نیستی ؟ دلم تنگ شده دوستت دارم .. !!

حسود

دِیــگـر چِـــ اَهَــمیــتـےخــوآهــد دآشــتـ بَــرگــِـ سَــبــز کُــدآمـ دِرَخــتـ بُــوُدِهـ اَمـ ، وَقــتـیـِ صِـداے خُــرد شُـدَنَــم قـَــشَنـگتــریــטּ صِــدا زیـِـر پــاے عـَابِــرآטּ بــاشَــد؟

حسود

تازه حِکمَت بازی هاے کودَکـــے را میفَهمَم، "زوووووووووووووووو...." تَمریـטּ ایـטּ روزهاے نَفَس گیر بود !

خروووووووووووووووووووو

براے تو مي نويسم براے تويـے کہ تنہايے هايم پر از ياد توست... براے تويـے کہ قلبم منزلگہ عشق توست... براے تويـے کہ احساسم از آنه وجود نازنيـه توست... براے تويـے کہ تمام هستے ام در عشق تو غرق شد... براے تويـے کہ چشمانم هميشه به راه تو دوخته است.... براے تويـے کہ مرا مجذوب قلب نازو احساس پاک خود کردے... براے تويـے کہ وجودم را محو وجود نازنيـه خود کردے... براے تويـے کہ هر لحظه دورے ات برايم مثل يک قرن است... براے تويـے کہ سکوتت سخت تريـن شکنجہ براے مـن است... براے تويـے کہ قلبت پاک است... براے تويـے کہ در عشق، قلبت چہ بے باک است... براے تويـے کہ غمہايت معناے سوختنم است... براے تويـے کہ آرزوهايت آرزويم است... براے تويـے کہ عشقت معناے بودنم است..

اردک

باز بوته‌های علف مست کرده‌اند سرشان را به هم می‌کوبند . هروقت بوی تو نزدیک می‌شود داستان ما همین است .

اردک

ز تمام گیلاسهای شیرین تابستان ،شیرین تر بود آن شبی که بی هوا زنگ زدی و گفتی دوستت دارم...

اردک

ز تمام گیلاسهای شیرین تابستان ،شیرین تر بود آن شبی که بی هوا زنگ زدی و گفتی دوستت دارم...

خروووووووووووووووووووو

دلــــــــــــــم را کــــــــه مـــــرور میــــکنمـــــ تــــــمـــام ش از آن تـــ ــوســـــتــــ .........فـــــقـــــط نـــــقـــــطـــــه ای از آن خـــــودمـــــ روی آن نقـــــطـــــه همـــــ مـــــیــــخ مـــــیـــــکـــــوبمـــــ و قـــــاب عـــــکـــ ــس تـــــو را مـــــی آویـــــزمـــــش...