توقف ممنوع

"'گذشته های دور را خواهم بخشید،

زیرا آنان همچون کفش های کودکیم نه تنها برایم کوچکند،

بلکه با آن ها از برداشتن گام های بلند عاجزم."

/ 201 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خرووووووووووووووووووو

خبر داری چی شده؟! تو یه نقطه از کره ی زمین یه دلی غش میره واسه یه لحظه دیدنت..! [قلب][ماچ][پلک][ماچ][قلب]

خرووووووووووووووووووو

چشم رؤیاها را گرفته ام تا چشممان نزنند! همچین بوسه ای... در بهشت هیچ رؤیایی نمیگنجد حقیقت عشق ما... دنیا را انگشت به دهان خواهد کرد

اردک

ایـن هــوا، هـوای خوبـی اسـت بـرای دلــتـنـگ بـودن… مـن بـغـض هایـم را بـا روح زخمـیـم می آورم، تـو آغـوشـت را، بـا بـوسـه هایـت… بـگـذار دسـت کشیـدن از تــو هـمچنـان غیـر مـمکـن بـاشـد!

اردک

همیــــشه جایی در حوالی دلتــنگی من جــاری می شــــــوی جــاری می شــوی در ابـــریِ چشــمانـــــم و می بـــاری آنقــدر تا زلال شــــــوم تا آســمانی شــود هــوایِ دلــــــم آنقــدر که با همـــه روحـــم حــس کنـــــــم داشتــــن تــــــــــو می ارزد به تمـــام نداشــته هـــای دنیــــــــا (لوســـوی خـــــــــــــودم)[ماچ]

اردک

بودنت را دوست دارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جـــــــز تـــ♥ـــو ...

نفس♥

زِنْدِگـیــ "باغیــ" استـْـ کِهــ با عِشقـْــ "باقیــ "استـْـ "مَشغولـِـ دِلـْـ" باشْـ نَهــ "دِلـــ مَشْغولـْــ" بیشْتَرْ "غُصِهــ هایــِ ما" اَز "قِصِهــ هایــِ خیالیــ ماستـْــ" پَســ بِدانـْـ اگَرْ "فَرهاد" باشیــ هَمهــ چیزْ "شیرینــ" استـْـ خوبِـــِ مَنــْ زندِگیــ فَقَطـ اینـ نیستـْـ بگیـــ دُوسَـمــ داریُ عاشِقَمیــ خوبــِـ مَنــْ زندِگیــ فَقَطـ اینــ نیستــْ با مَنــْ باشیُ دَسْتامــ تُو دَسْتاتـــ باشــِ خوبــِ مَنــْ زندِگیــ فَقَطـ اینــ نیستــْ منُ واسِهـ آغوشــِتــْ بــِخوایــ خوبـــِ مَنــْ زندِگیــ فَقَطـ نِگاهِتــِ کــِ هَربـ ـار دِلَمُ میلَرْزُنهـ و مَنــوُ صـَ ـد بــ ـار بیشتَر عاشِقِتــْ میکُنــِ خوبــِ مَنــْ اینــ زندِگیــُ اَزَمــْ نَگیــ ـر

نفس♥

وقتی یه آدم میــــــــگه ، هیچ کس منو دوســــــــت نداره منظورش از هیچ کــــس ، یک نفــــــــر بیشتر نیست… همون یه نفری که برای اون همه کســــــــه…

نفس♥

سَـرבمـ ڪِـﮧ مـﮯشَـوَב تَمـآمـِ اُجآقـﮩـآﮮ جَـﮩـآלּ بـَرآیـَمـ عِشوه گَرﮮ مـﮯڪُنَنـב اَمّـآ مَـלּ تـَصـمـیـمـِ פֿــوُב رآ گـِرفـتـِﮧاَمـ بَـرآﮮ گـَرمـ شُـבלּ بـآیـَב ڪـِـﮧ تـآ آפֿــِـر عُمــر בنـبآلـِ בسـٺـﮩـآﮮ تـُو بآشَمـ

خرووووووووووووووووووو

کـاش دفتــــــر خاطراتــم چراغ جــــــــــــــادو بود تا هر وقت از سـرِ دلتنگـــــــــی به رویش دست می کشیدم تــــــــــــــــــــــــــــــــو از درونش با آرزوی مـــــــن بیـــــــرون می آمدی!

خرووووووووووووووووووو

نباشی همه چیز بهم میخورد.. حالم از خودم. تعادل احساسم. دستهای خالی ام. بی وفایی دنیا و تنهایی من